Wijzigingen kindregelingen

Wijzigingen kindregelingen

Gisteren heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend waarmee het aantal regelingen voor ouders met kinderen wordt beperkt. De huidige regelingen moeten op termijn worden verminderd tot de volgende vier:

1.Kinderbijslag: De kinderbijslag blijft een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Op grond van het wetsvoorstel vervalt de differentiatie naar leeftijd echter zodat vanaf 1 juli 2016 voor alle kinderen (tot en met 17 jaar) 70% van het huidige basiskinderbijslagbedrag wordt ontvangen. De huidige percentages worden afgebouwd tot 1 juli 2016.

2.Kindgebonden budget: Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen, afhankelijk naar huishoudtype. Het kindgebonden budget kent een vermogens- en inkomenstoets. De vermogensgrens wordt vanaf 2015 gesteld op een vermogen van € 80.000 plus het heffingsvrije vermogen in box 3. Vanaf een toetsingsinkomen van € 19.767 (cijfers 2015) wordt het kindgebonden budget afgebouwd. Een “alleenstaande-ouderkop” van € 2.800 komt in plaats van de aanvulling in de minimumregelingen voor alleenstaande ouders en de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting in de inkomstenbelasting. De alleenstaande-ouderkop is in feite een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

3. Combinatiekorting: een fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen. Voor ouders loont werken.

4.Kinderopvangtoeslag: een specifieke compensatie voor kosten van kinderopvang.

De fiscale regelingen die (alle per 1 januari 2015) worden afgeschaft zijn:
•    (Aanvullende) alleenstaande ouderkorting
•    Aftrek levensonderhoud kinderen
•    Ouderschapsverlofkorting
•    Aanvulling op minimumuitkeringen voor alleenstaande ouders