Wet hervorming kindregelingen aangenomen, einde aftrek kinderalimentatie!

Op 24 juni 2014 heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Hierdoor verandert er per 1 januari 2015 het nodige voor de bestaande kindregelingen.
Er bestaan op dit moment 11 kindregelingen, waarvan er slechts 4 blijven bestaan. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag zullen na 1 januari 2015 nog bestaan. Een belangrijke wijziging is het vervallen van de aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen. Hierdoor verdwijnt de fiscale forfaitaire aftrek van kinderalimentatie per 1 januari 2015.
Deze forfaitaire aftrek van kinderalimentatie was reeds aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moest het gaan om kinderen die nog geen 21 jaar oud zijn en die in belangrijke mate door de betreffende alimentatieplichtige ouder worden onderhouden. Daarnaast mocht het kind geen recht hebben op studiefinanciering en mocht de alimentatieplichtige ouder geen recht hebben op kinderbijslag. De ouder moest bovendien minimaal € 408,– per kwartaal bijdragen aan het kind (€ 136,– per kind per maand). De forfaitaire aftrek bedroeg in 2014:
€ 205,– per kwartaal voor kinderen t/m 5;
€ 250,– per kwartaal voor kinderen van 6 t/m 11;
€ 290,– per kwartaal voor kinderen van 12 t/m 17.
De maximale aftrek per jaar bedraagt in 2014 voor kinderen van 12 t/m 17 dus € 1.160,–. Aansluitend bij het hoogste belastingtarief van 52% levert dit een maximaal fiscaal voordeel op van € 1.160,– x 0,52 = € 603,20 per jaar. Dit belastingvoordeel komt per 1 januari 2015 te vervallen. Hierdoor daalt de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder.
In beginsel kan een wijziging van de draagkracht grond zijn voor een wijziging van een eerder vastgestelde kinderalimentatie. Het is echter nog maar de vraag of deze fiscale wijziging reden is voor een wijziging. Hiervoor is nodig dat de eerder vastgestelde alimentatie  door een wijziging van omstandigheden niet langer aan de wettelijke maatstaven (van draagkracht en behoefte) voldoet. Per 1 april 2013 is de berekeningsmethodiek van kinderalimentatie veranderd en dat was volgens de rechtspraak geen grond voor wijziging van de kinderalimentatie, hoewel op grond van die nieuwe methodiek er wel (heel) andere alimentatiebedragen uitkwamen. We zullen de ontwikkelingen op dit vlak uiteraard voor u volgen.