Publicatietermijn voor de jaarrekening

De jaarrekening van de B.V. moet op grond van het jaarrekeningenrecht uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt. Aangezien de meeste B.V.´s een boekjaar hebben dat gelijk loopt met het kalenderjaar, is 31 januari veelal de laatste dag om de jaarrekening vast te stellen en te publiceren.

Publicatieregels
In beginsel moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door de directie van de B.V. de jaarrekening worden opgesteld. Deze termijn kan door de algemene vergadering worden verlengd met zes maanden. De directie dient in dat geval dus binnen elf maanden de jaarrekening op te maken. De algemene vergadering heeft vervolgens – om aan de hierboven genoemde termijn van dertien maanden te kunnen voldoen – twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen.

Na de vaststelling dient de jaarrekening te worden gepubliceerd. Op grond van de wet dient binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening de jaarrekening gepubliceerd te worden, doch niet later dan 13 maanden na het eindigen van een boekjaar.

Gevolgen van te laat deponeren
Wanneer de jaarrekening te laat (later dan 13 maanden na het eindigen van een boekjaar) wordt gepubliceerd en de B.V. binnen drie jaar nadat gepubliceerd had moeten worden failliet wordt verklaard, wordt in beginsel aangenomen dat de directie haar taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De directie van de vennootschap loopt in die situatie een groot risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor het boedeltekort. Slechts indien sprake is van een ‘onbelangrijk verzuim’ zal van aansprakelijkheid geen sprake zijn. Over de vraag wanneer het verzuim onbelangrijk is, is veel geprocedeerd. De Hoge Raad lijkt ook bij kleine termijnoverschrijdingen niet zomaar aan te nemen dat het verzuim onbelangrijk is, maar dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

De conclusie is – en blijft – dus dat het zeer belangrijk is om in ieder geval binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening te publiceren.