Publicatieplicht voor ANBI’s per 1 januari 2014

 

Om de transparantie in de filantropische sector te bevorderen, heeft staatssecretaris Weekers in mei van dit jaar per brief aan de Tweede Kamer aangegeven de fiscale regelgeving van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) aan te willen passen. De aanpassing houdt onder meer in dat ANBI’s verplicht zijn diverse gegevens openbaar te maken via internet.

Op dit moment is dit voornemen opgenomen in artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR dat op 1 januari 2014 in werking zal treden ( Staatscourant).

De gegevens die moeten worden gepubliceerd om de ANBI-status te behouden of te verkrijgen zijn:

 • de naam van de instelling;
 • het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) dat op het KvK uittreksel van de instelling staat vermeld;
 • het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel  het e-mailadres van de instelling;
 • de statutaire doelstelling van de instelling;
 • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
 • de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  1.   de namen van bestuurders van kerkgenootschappen, en
  2.   de namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de
  instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze
  namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze
  bestuurders of van hun familieleden;
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of  activiteiten van de instelling;
 • de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Onder meer moet het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld.

Bestaande ANBI´s dienen op 1 januari 2014 bovengenoemde informatie via internet te publiceren over hun voorlaatste volledige boekjaar. Indien het boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar is dat dus 2012. De informatie ten aanzien van het laatste volledige boekjaar dient vervolgens binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar gepubliceerd te zijn, voor het eerst dus op 1 juli 2014 met betrekking tot boekjaar 2013. De website waarop de gegevens zijn gepubliceerd, moet worden opgegeven aan de Belastingdienst die de vindplaats opneemt op de openbare lijst van ANBI’s