30 oktober 2012

Werkkostenregeling

Hoe werkt de nieuwe Werkkostenregeling?

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (hierna: WKR) voor ondernemingen met personeel en de dga van kracht. Tot en met het jaar 2014 is een overgangsperiode van toepassing, waarin de ondernemer de keuze heeft voor toepassing van het bestaande regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen of de WKR. In het jaar 2015 vervangt de WKR alle bestaande fiscale regels voor vrije verstrekkingen en vergoedingen.

 De WKR houdt in dat 1,5% (2013) van de fiscale loonsom onbelast mag worden vergoed of verstrekt. Zorg ervoor dat u binnen deze 1,5% (forfaitaire ruimte) blijft. Voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u namelijk een eindheffing van 80%. In het jaar 2015 is geen sprake meer van overgangsrecht en vervangt deze regeling de bestaande regels inzake vrije verstrekkingen en vergoedingen.

WKR

De WKR is van toepassing op de verstrekkingen en vergoedingen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking behoren. Verstrekkingen en vergoedingen die geen (belast) loon zijn, vallen niet onder de regeling. Ook vallen bepaalde verstrekkingen en vergoedingen (gerichte vrijstellingen[1] en nihil-waarderingen[2]) niet in de WKR en worden dan ook niet beperkt door de forfaitaire ruimte van 1,5%. Hieronder treft u als voorbeeld twee uitwerkingen aan van de WKR.

Voorbeeld 1

Een dga ontvangt van de B.V. een onkostenvergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer. Ook worden de mobiele telefoonkosten (minimaal 10% zakelijk gebruik) door de B.V. vergoed. De fiscale loonsom van de dga bedraagt € 42.000.

De kilometervergoeding voor zakelijke kilometers (woon-werk verkeer) en de declaratie van de telefoonkosten vallen in de gerichte vrijstellingen en niet in de forfaitaire ruimte van de WKR. Dit houdt in dat het gunstig voor de dga is om te opteren voor de WKR. De dga kan zodoende nog een extra onkostenvergoeding aan de B.V. declareren van € 630 netto.

Voorbeeld 2

Een ondernemer betaalt haar werknemer (een fiscale loonsom van € 30.000) een kilometervergoeding van
 € 0,25. De werknemer rijdt 15.000 zakelijke kilometers per jaar. De werknemer nuttigt overdag maaltijden in de bedrijfskantine (€ 3 per dag). Daarnaast ontvangt de werknemer een kerstpakket ter waarde van
€ 100.

De kilometervergoeding boven de €  0,19 valt in de WKR, zodat hierdoor € 900 in de vrije ruimte valt. Ook de vergoeding van maaltijden in de bedrijfskantine (jaarlijks circa € 700) en het kerstpakket vallen in de forfaitaire ruimte van de WKR. In totaal wordt € 1.700 belast met 80%, derhalve € 1.360 aan eindheffing.

WKR-scan

Onze cliënten bieden wij een WKR-scan aan. Een WKR-scan bestaat uit de volgende onderdelen. 

  • een inventarisatie van uw huidige arbeidsvoorwaarden;
  • een analyse van de fiscale gevolgen met en zonder WKR;
  • een advies welke arbeidsvoorwaarden zouden moeten worden aangepast;
  • een advies welke regels voor u gedurende de overgangsjaren voordeliger uitpakken.

Heeft u interesse in bovenvermelde WKR-scan of heeft u andere vragen, neem gerust contact met ons op voor een afspraak.