30 oktober 2012

Verplicht DGA salaris 2013

Op grond van artikel 12a Wet LB 1964 wordt het loon van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2013 vastgesteld op € 43.000,- als hij arbeid verricht voor zijn vennootschap.

De BV dient over het salaris loonbelasting af te dragen. De loonkosten zijn aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting.

De fiscus hanteert echter meer normen voor het bepalen van het DGA salaris. Er wordt onder andere gekeken naar wat de in de markt een gebruikelijke beloning voor vergelijkbare arbeid is. Als de opbrengsten van het bedrijf bijna geheel (90% of meer) voortkomen uit de arbeid die de directeur verricht, kan de fiscus de zogenaamde afroommethode toepassen. Dit houdt in dat het loon van de DGA wordt bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap, verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen. Van het verschil dient in dat geval 70% te worden verloond met een minimum van € 43.000,-

Zowel de belastingplichtige als de inspecteur kunnen in een voorkomend geval bewijzen wat het bedrag van het gebruikelijk loon moet zijn.

Verzoek vrijstelling of verlaging DGA salaris in de startfase mogelijk De DGA van de BV kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een startende onderneming waarin vaak sprake is van aanvangsverliezen of lage inkomsten. Wilde Belastingadvies kan u helpen met het aanvragen van vasttelling van het minimale DGA salaris.