Afstorting pensioen DGA bij echtscheiding

Afspraken over pensioen DGA bij echtscheiding

Wanneer man en vrouw van elkaar scheiden moeten afspraken over het pensioen gemaakt worden. Uitgangspunt is dat echtgenoten over en weer na echtscheiding recht hebben op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (verevening). Zij verkrijgen een rechtstreekse aanspraak op uitbetaling van het pensioendeel ten opzichte van de pensioenuitvoerder. Afwijkende afspraken zijn evenwel mogelijk.

Pensioen DGA in eigen beheer

Deze pensioenverevening werkt goed wanneer er pensioen is opgebouwd bij een pensioenuitvoerder. Het is ingewikkelder wanneer een DGA een pensioenvoorziening in eigen beheer heeft opgebouwd. De andere echtgenoot heeft er dan veelal belang bij te vragen om afstorting van de pensioenaanspraak. Immers,  de tot verevening verplichte echtgenoot-DGA heeft de zeggenschap over de gelden die nodig zijn voor de te verevenen pensioenaanspraak in zijn B.V.

Afstorten pensioen DGA bij externe pensioenverzekeraar

Om deze reden heeft de Hoge Raad in 2007 bepaald dat de B.V. het kapitaal dat nodig is voor het aan de ander toekomende deel van de pensioenaanspraak (als de middelen daarvoor aanwezig zijn), moet worden afgestort bij een externe pensioenverzekeraar (HR 9 februari 2007, LJN AZ2658, NJ 2007/306).

Dit heeft jarenlang niet tot veel problemen geleid. Ook op het terrein van de pensioenen heeft de economische crisis echter zijn sporen nagelaten. Er bestaat nu een groot verschil tussen de marktrente (de commerciële waarde) die moet worden gehanteerd voor het af te storten pensioen en de rente die op basis van fiscale grondslagen op de balans wordt gehanteerd voor de pensioenvoorziening in de BV.

Gevolgen crisis pensioen DGA in eigen beheer bij echtscheiding

Hierdoor is er vaak het dubbele bedrag nodig om het volledige bedrag te kunnen afstorten. Herwaardering van het pensioen naar de commerciële waarde leidt ook tot een lagere waarde van de aandelen. Dit kan dubbel zuur uitpakken voor de DGA. Wanneer partijen delen in de waardevermindering van de aandelen (omdat de aandelen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van de gemeenschap van goederen) valt dit te billijken, maar wanneer op grond van de huwelijksvoorwaarden de aandelen buiten de vermogensrechtelijke afwikkeling blijven, strekt de verlaging van de waarde van de aandelen in de vennootschap enkel ten nadele van de DGA.

Probleem voorgelegd aan Gerechtshof Den Haag

Dit probleem is recent voorgelegd aan het gerechtshof Den Haag (Hof Den Haag, 4 juni 2013, LJN CA2416). Het Hof stelt in deze uitspraak vast dat het algemeen bekend is dat opbouw van pensioenrechten in eigen beheer voor menig B.V. problematisch is aangezien er een groot verschil is tussen de marktrente en de rente die op basis van fiscale grondslagen wordt gehanteerd.

Het Hof komt tot de conclusie dat onder omstandigheden, zoals door deze gewijzigde marktrente, het op basis van deze rente benodigde hogere kapitaal niet alleen voor rekening en risico van de DGA kan komen. Het Hof acht het niet redelijk en billijk dat de afstorting van de pensioenaanspraak van de vrouw mede tot gevolg heeft dat de pensioenaanspraak van de man volledig in rook opgaat. De postsolidariteit die ex-echtgenoten jegens elkaar in acht dienen te nemen verzet zich tegen een dergelijk gevolg, aldus het Hof. Overigens betreft deze uitspraak een hoger beroepsprocedure van een kort geding, waardoor het Hof in deze uitspraak verder niet ingaat op de vraag hoe partijen dan wèl in een dergelijke situatie met het pensioen moeten omgaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onderwerp ‘pensioen DGA’? Neemt u dan contact op.